Porod zvonem

Porod zvonem. Může mít vakuový porod následky pro dítě?

V okamžiku, kdy přijde při diskusích o porodu na řadu téma porodního zvonu, budoucí rodičky zpozorní a objevuje se u nich vysoká dávka skepticismu. Důvodem je, že o této porodní metodě koluje řada negativních příběhů. I ve 21. století však představují při porodu extrakční operace jednu z možností (vakuový porod či porod kleštěmi). Jen pro upřesnění, porod zvonem nebo kleštěmi se u nás realizuje přibližně u 1 až 3 % porodů, což je i oproti zemím s rozvinutějším zdravotnictvím (Velká Británie, Dánsko, Skandinávie) skutečně nízké číslo. Porodu zvonem se říká také vakuový porod nebo porod za pomoci vakuumextraktoru. Jedná se o jeden z druhů vaginálních porodů, který se využívá ve výhradně specifických případech. Je zvonový porod bezpečný? Může mít pro dítě vakuový porod následky? Kdy se k porodu zvonem přistupuje?

Publikováno: 02.01.2024
Aktualizované: 02.01.2024
Obsah článku:

Porod zvonem má u nás velmi špatnou pověst. Přitom je množství negativních příběhů založených na standardní formě nějakého příběhu, nějaké matky, jejíž dítěti způsobil porod zvonem nějaké komplikace a „někdy tak to bylo“. Faktem je, že existuje ve skutečnosti drtivá většina vakuových porodů, které proběhly naprosto v pořádku a bez nějakých následků, které by byly způsobeny touto extrakční metodou. Operační metoda vakuumextraktorem přitom není vůbec běžná. Využívá se pouze v akutních případech, kdy to navíc dovolují indikace. Podobně jako epiziotomie (nástřih hráze, císařský řez i vakuový porod) představuje jeden z porodních postupů, které se provádějí jen v případě nezbytnosti, kdy situace neumožňuje jiné vhodné řešení. Co je vakuový porod? Za jakých podmínek se porod zvonem realizuje?

Porod zvonem - vakuovým extraktorem

Extrakční operace při porodu

Během porodu se nezřídka v praxi vyskytují komplikace různého charakteru od těch méně závažných až po život ohrožující případy. V případě, že hrozí během porodu komplikace, které mohou ohrozit zdraví či život plodu nebo matky, samotný porodník musí zvážit, jaká metoda je pro řešení dané situace nejlepší. Je třeba chápat, že v některých případech rozhodují sekundy.

Také mohou nastat během porodu okolnosti, kdy je nezbytné jednat urgentně a možnosti jsou značně omezené. Pro tyto účely se využívají porodnické operace – nástřih hráze, císařský řez nebo extrakční operace k urychlení porodu – porod kleštěmi nebo zvonem. Je důležité si uvědomit, že jednotlivé porodnické operace obvykle nepředstavují vzájemná alternativní řešení. K jednotlivým postupům se přistupuje za specifických situací. Jiné okolnosti se vyžadují pro realizaci císařského řezu, jiné podmínky je třeba mít při nastřihování hráze a někdy je vhodná možnost použít porodní kleště nebo vakuumextraktor (umělohmotný zvon s určitým průměrem, manometrem a ruční nebo elektrickou pumpou pro vytvoření podtlaku).

Operační metoda vakuumextraktorem

Císařský řez nebo porod zvonem?

Císařský řez nepředstavuje obvykle přímou alternativu k extrakční operaci, jako je porod zvonem. To znamená, že v případě nutnosti, kdy porodník musí rozhodnout, jaký postup během porodu zvolit, nedochází obvykle k přímému rozhodování mezi císařským řezem a vakuovým porodem, protože každý postup se provádí za jiných podmínek. Extrakční operace – vakuový porod představuje urgentní řešení vzniklé situace. Císařský řez vyžaduje několikaminutovou přípravu a také jeho realizace zabere další čas, proto je někdy vakuumextrakce jediným vhodným řešením. Přesto stále platí, že porodník musí ve správný čas rozhodnout, zda se jedná o vhodný případ použití extrakční operace nebo zvolí císařský řez.

Aby se k porodu zvonem mohlo přistoupit, musí být splněny určité podmínky a dodrženy konkrétní zásady. V porodnictví je někdy enormně náročné situaci vyhodnotit se stoprocentní jistotou. Nejdůležitější je při akutním rozhodování se pro tuto metodu v konkrétní situaci určit, zda je již hlavička děťátka dostatečně hluboko v porodních cestách. Porodníci však mají v porodních plánech stanoveny konkrétní indikace porodu vakuovou extrakcí. Indikace představují okolnosti, za kterých lze k extrakci přistoupit, přičemž zároveň musí být dodrženy stanovené podmínky. Pokud tomu tak není, je vhodné přistoupit k jiné extrakční – porodnické operaci.

Indikace pro zvonový porod

Extrakční operace se realizují v případech, kdy je nutné dítě urgentně dostat ven z porodních cest, přičemž podmínky a okolnosti vyžadují urychlené jednání porodnického personálu. Fázi porodu je nutné zkrátit na co nejkratší časový rámec. To, za akutních okolností nepředstavuje nástřih hráze ani císařský řez, je na zvážení porodníka rozhodnout, zda je postup v daném případě vhodný nebo je prostor a čas zvolit raději chirurgický císařský řez. Jaké indikace umožňují přistoupit k porodu zvonem?

 • Hypoxie plodu – porodník na přístrojích pozoruje klesající odezvy plodu a jeho slabé zásobení kyslíkem – okysličení (nejčastější důvod pro použití vakuumextraktoru). Nedostatek kyslíku může vážně poškodit dítě. Použití vakuumextraktoru však není vhodné v případě, že je plod akutně neokysličený, protože podtlak způsobí další zhoršení cirkulace kyslíku. Přistoupit se může například k extrakční metodě porodu kleštěmi.
 • Slabé kontrakce matky – způsobené únavou – vyčerpáním rodičky, kdy není možné využít iniciovaného břišního tlaku a kontrakcí na vytlačení miminka z porodních cest a hrozí mu udušení.
 • Nespolupracující rodička – rodička, která nedokáže efektivně tlačit a neřídí se instrukcemi porodnického personálu, což značně komplikuje postup během porodu. Důvodem může být stres, neschopnost tlačit, špatný psychický stav či jiné nemoci matky.
 • Nepostupující porod ve 2. době porodní – dochází k zastavení postupu a dítě zůstává v porodních cestách. Indikací může být také nemoc srdce u rodičky nebo neurologické diagnózy, které ohrožují zdraví matky, plodu a omezují postup porodu ve 2. době porodní.
 • Silné krvácení matky.

Porodník nebo porodní personál by měl s rodičkou komunikovat . V případě, že porod nepostupuje tak, jak má a miminko je ohroženo, personál by měl jasně odkomunikovat, k jakému řešení přistupuje a že bude využita extrakční operace či císařský řez. Přestože není čas na vysvětlování a je třeba přistoupit k nezbytnému, základní informace by rodička vždy měla dostávat.

Vakuumextraktor zvon na porod

Podmínky pro vakuový porod

Samotné podmínky, podobně jako indikace, limitují použijte této extrakční operace. Aby tedy mohl být zvonový porod uskutečněn, některé podmínky nesmí být naplněny, splnění jiných je zase bezpodmínečné.

 • Pánev nesmí mít žádné patologické změny, které by mohly zamezit průchodnosti plodu skrz rodidla (absence cefalopelvického nepoměru – hlavička plodu je větší než pánev matky),
 • zašlá branka – děloha je zcela otevřená,
 • plod musí být průměrně zralý (vakuumextrakce se nevyužívá v těhotenství dřívějších než 34. týden),
 • správně otočený plod (hlavičkou k pánevnímu dnu),
 • musí být odtečena plodová voda a prasklý vak blan,
 • plod musí být živý,
 • hlavička plodu se musí nacházet minimálně v oblasti pánevní šířky – vstoupená hluboko do porodních cest,
 • porodní cesty musí být zprůchodněny,
 • prázdný močový měchýř.

Jak porod zvonem probíhá?

Samotná vakuumextrace, nebo VEX porod znamená, že porod proběhne za pomoci tahu speciálním umělohmotným – silikonovým zvonem, který se přisává k hlavičce miminka. Lékař – porodník nejprve vyhodnotí, že vakuumextrakce představuje v daném okamžiku nejlepší řešení. Existují vakuumextraktory s různým průměrem, přičemž je ideální vždy používat větší průměr, kterým se nejméně omezuje cirkulace krve.

Vytvořením podtlaku vznikají žádoucí podmínky pro vytažení plodu z porodních cest. Na hlavičce dítěte může v některých případech dočasně vzniknout tzv. umělý nádor důsledkem podtlaku. Po porodu přirozeně zmizí. Někdy se může vytvořit modřina nebo mírná deformita. V obou případech však dochází k přirozené nápravě. Tah plodu probíhá souběžně s kontrakcemi a tlačením rodičky. Jedná se tak ideálně o spolupráci. Lékař musí dbát na to, aby nebyly měkké tkáně matky přisáty zvonem a byly splněny výše uvedené indikace i podmínky.

Porod zvonem nebo porod kleštěmi

Ve smyslu odborných debat se vedou diskuse o tom, zda ještě kleště vůbec mít dál na porodnickém sále ve 21. století nebo je nadobro vyloučit z výbavy porodníků. Faktem je, že extrakční operace kleštěmi je na ústupu. Zajímavostí je, že v roce 2019 bylo 7,3 % porodů provedeno za pomoci kleští. Ve Finsku pro změnu až 9,6 % porodů bylo ukončeno vakuumextrakcí. Obecně se extrakce pomocí kleští považuje za efektivnější a spolehlivější metodu pro ukončení těhotenství porodem.

U obou těchto metod platí, že jde o extrakční porodnické operace, jejichž cílem je urychleně reagovat na rizikovou situaci. Výsledkem má být úspěšné ukončení porodu a jeho výrazné zkrácení, protože delší trvání by mohlo ohrozit plod nebo život matky. Porodní kleště jsou známé ještě ze 17. století a dnes se využívají jen v omezené míře. Kleště se skládají ze dvou částí, přičemž při porodu se postupně vkládají do porodních cest rodičky. Kleštěmi se nikdy nesvírá přímo hlavička miminka. Důležitá je spolupráce – žena tlačí a lékař táhne právě během kontrakce. Jejich značnou nevýhodou je nešetrnost vůči porodním cestám ženy. Na druhé straně je vhodné je použít i v případě akutního neokysličení plodu. Jejich použití je také rychlejší, protože není třeba čekat na vznik podtlaku.

Vakuumextrakce je novější metoda, která je podle mnoha porodníků šetrnější k porodním cestám a zároveň je technicky jednodušší k realizaci. Oproti kleštím zde nehrozí poranění měkkých tkání porodních cest. Výzkumy a doporučení ve většině případů považují právě vakuumextrakci za lepší možnost (mezi těmito dvěmi) v případě akutnosti ukončení porodu z rizikových příčin. V praxi však jsou porodníci, kteří mají zkušenosti s používáním kleští a je tedy na samotném porodníkovi, kterou extrakční metodu zvolí a ve které se cítí zručnější.

Porod zvonem (vakuovým extraktorem) – zkušenosti

Vycházejíc z příspěvků maminek v diskusích byl porod vakuovou extrakcí využíván hlavně v případech, kdy děťátko sestoupilo do porodních cest, ale ani po desítkách minut či hodinách nedocházelo k postupu. Vzhledem k poloze miminka již císařský řez nepřicházel v úvahu. Rodičky konstatují, že porod zvonem proběhl v pořádku a jejich děti nemají žádné komplikace. Některé maminky preventivně dostaly doporučení navštívit s děťátkem neurologa. Porod zvonem u některých žen také lékaři aplikovali v případě, že dítě bylo příliš velké. Nejdůležitější však je, že se diskutující shodují na tom, že navzdory akutním porodům zvonem jsou jejich děti zdravé a bez následků.

Porod zvonem zkušenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.cz

Nejčastější otázky – FAQ

Patříte i vy do skupiny lidí, kteří jsou vůči porodu zvonem skeptičtí? Slyšeli jste negativní příběhy ohledně porodu zvonem? Víte, co je to vakuumextrakce? V našem článku na vaše otázky odpovíme. V případě, že máte další dotazy nebo vlastní zkušenost z porodu zvonem, budeme rádi za vaše otázky, názory, rady a doporučení. Můžete přispět do diskuse k této problematice. Komentovat můžete přímo pod článkem.

Vakuumextraktor nebo vakuovaný zvon, případně porodnický zvon či vakuový extraktor je porodnický nástroj využívaný při vakuumextrakci, což je porod zvonem. Samotný vakuumextraktor je umělohmotný zvon se silikonovou „čepičkou“, manometrem a pumpou (ruční nebo elektronickou) pro efektivní vytvoření podtlaku.

Ano, porod zvonem nebo vakuumextraktorem je bezpečný, jsou-li vhodné indikace a dodrženy všechny potřebné podmínky. Shoduje se na tom nejen lékařská praxe, ale také to prokazují zkušenosti maminek. Negativním a často odstrašujícím doprovodným znakem porodu zvonem může být modřina na hlavičce miminka nebo vznik umělého nádoru, který způsobuje deformitu, avšak pouze dočasnou. Obvykle zmizí do několika hodin či dnů od porodu. Tyto příznaky však nejsou podmínkou.

K porodu zvonem se přistupuje jen za specifických – urgentních okolností a podmínek. Nejčastější indikací je sestoupení plodu do porodních cest a nepostupující porod. Rovněž se k porodu zvonem může přistoupit, dochází-li k hypoxii plodu, kdy jsou slyšitelné jen slabé odezvy plodu. Dále například slabé kontrakce rodičky, neochota spolupracovat, nedostatečné tlačení a neschopnost plod vytlačit. Zapomínat však není třeba na to, že samotné indikace musí být podmíněny také dalšími splněnými podmínkami, aby se mohlo k vakuové extrakci přistoupit. Situaci vždy odborně vyhodnocuje porodník.


Pridať komentár

 

Další články z kategorie Porod

Vaše hodnocení:
(90%)