Jak naučit dítě R

Jak naučit dítě R. Logopedické básničky, cvičení, pomůcky + video

Některé děti mají to štěstí, že hláska „R“ v jejich výslovnosti nepředstavuje žádný problém. Na opačné straně se u stále více dětí lze setkat s problémovou výslovností této hlásky. Potvrzuje to i praxe logopedů. R patří v českém jazyce k nejtěžším hláskám k vyslovení. Hláska R je specifická právě tím, že u dětí se ve výslovnosti objevuje relativně pozdě nebo nejpozději z hlásek. Pokud je pro vaše dítě tato hláska problematická, existují logopedická cvičení na R nebo dokonce logopedické básničky. Kdy má dítě umět říci R? Jaká řečová cvičení na R pomáhají nejvíce?

Publikováno: 29.11.2023
Aktualizované: 29.11.2023
Obsah článku:

I v tomto případě platí, že děti jsou individuality a rozdíly ve vývoji řeči jsou naprosto normální a přirozené. Vždyť i první slova se od miminka očekávají mezi 9. až 12. měsícem, ale není pravidlem, že nemohou přijít dříve nebo později. Obecně platí, že dítěti ve věku 3 let by mělo být rozumět většinu toho, co říká. Samozřejmě, je přirozené, pokud se objevují v řeči nedostatky, špatné časování, nesprávný slovosled, nevhodné pády a řeč není zcela čistá. Hlásky a jejich zvučnost přibývají postupně s rozvíjející se slovní zásobou. Řečové chyby však nejsou výjimkou a ne vždy je vhodné shovívavě čekat, že dítě z toho vyroste jen tak. V případě, že jste už vyzkoušeli doma nějaká cvičení, která by dítěti například s výslovností hlásky R měla pomoci, ale nestalo se, rozhodně se není třeba obávat návštěvy logopeda.

Správná výslovnost hlásky R

Možná i vás zajímá, proč je ve vývoji lidské řeči právě hláska R na výslovnost tak problematickou. Většinu hlásek, jako n, m, t, k, p, h, f, v, g, b, j, ch či d, děti zvládají ve věku 3 až 4 let, postupně se dále přidávají i měkké, tvrdé hlásky a sykavky c, č, s, š, z, ž, dž. Nejproblematičtější jsou však hlásky L a R, které se v řeči u dětí objevují nejpozději. Proč se objevují chyby řeči právě ve spojení s těmito hláskami? Kdy má dítě umět říci R? Schopnost dítěte artikulovat se vyvíjí zhruba do 5. až 6. let (předškolní – školní věk) a v tomto věku by mělo dítě zvládat výslovnost všech hlásek správně. Pokud 5leté dítě neumí říct R, je vhodné zvážit návštěvu odborníka a začít s procvičováním.

Faktem je, že ve spojení s výslovností se vše točí kolem správné artikulace, kterou ovlivňuje vývoj centrálního nervového systému, ale také oromotorické schopnosti dítěte. Oromotorické schopnosti v podstatě charakterizuje obratnost mluvidel. Pod obratností mluvidel (řečového aparátu) si představte pohyby jazyka, patra, rtů a jejich správné časování při mluvení. Proč je to tak důležité?

Protože hláska R vyžaduje zralost těchto faktorů. Samotná hláska R se tvoří v přední části úst, přičemž je důležitý pohyb špičky jazyka směrem nahoru, přičemž se dostává za horní zuby. Tím, že jazyk se dostává do takové polohy, kmitaním se vytváří proud vzduchu, který prochází středem úst a vzniká akusticky hláska R. Jedná se tedy o soubor pohybů, které je důležité správně zkoordinovat.

Správná výslovnost hlásky R

Spojení hlásek L a R – skvělá pomůcka

Mnoho odborníků podmiňuje správnou výslovnost hlásky R právě tím, že dítě by mělo nejprve zvládat správně artikulovat slova s hláskou L. Proč? Jde o to, že R a L jsou hlásky, které se tvoří ve stejném artikulačním bodě. Přestože jsou pohyby jazyka a jeho kmitání mírně odlišné, při artikulaci hlásky L jazyk rovněž směřuje svou špičkou směrem nahoru až k vrchnímu podnebí. Trénováním hlásky L se může mnohem snadněji a přirozeněji podařit dítěti začít následně správně používat hlásku R.

Proč a kdy navštívit logopeda?

Včasná návštěva logopeda, v případě, že pozorujete určité příznaky řečového zpoždění nebo chyby řeči, není na škodu. A to už minimálně z důvodu prevence. Pamatujte, čím je děťátko menší, tím je jednodušší řečové chyby odstranit. V souvislosti s nesprávnou výslovností hlásek, tedy i hlásky R, jde o řečovou vadu zvanou dyslálie. Samozřejmě, na internetu najdete spoustu obsahu o tom, jakými způsoby odstranit problémy s výslovností, ale rady odborníka jsou vždy nejcennější. Někdy je možno náročné odhadnout, ať už je zapotřebí zásah odborníka nebo dítě potřebuje jen více času. Pozorovat však lze v jistých fázích vývoje určité signály, při kterých je vhodné návštěvu logopeda zvážit:

 • dítě ve školce netvoří jednoduché věty,
 • nedochází k rozšiřování slovní zásoby a dítě používá stále stejná slova,
 • školkař nepoužívá předložky ani spojky,
 • dítě má problém iniciativně komunikovat, vyhýbá se rozhovoru,
 • objevuje se šišlání nebo zajíkávání,
 • ve věku 5.–6. let dítě račkuje nebo mu je špatně rozumět.

Logoped je odborník, který se nesoustředí jen na jeden konkrétní problém, se kterým za ním přijedete. Zkoumá také celý komunikační proces, to, jak dítě rozumí významu slov, jaký má rozsah slovní zásoby, jak plynule dítě mluví, jak iniciativně komunikuje, pozoruje dýchání během mluvení a také hodnotí pohyblivost mluvidel – artikulačních orgánů. Vývin řeči může být ovlivněn i krátkou uzdičkou jazyka, což limituje pohyb jazyk a způsobuje problémy ve výslovnosti. V takovém případě je třeba uzdičku nařezat.

Kdy navštívit logopeda?

Ráčkování je problém

Hrdelné R neboli ráčkování je vada řeči, která vzniká často ještě předtím, než je dítě vůbec schopno hlásku R vyslovit správně. Samozřejmě jsou děti, které s hláskou R nemají problém a dřívějším procvičováním se její správná výslovnost jen podpoří. Na základě zjištění jsou však oromotorické schopnosti dítěte dostatečně vyvinuty až kolem 5. roku života. Do tohoto období je tedy přirozené, pokud se v řeči a také ve výslovnosti hlásky R u dítěte objevují chyby. Důležité je, abychom do tohoto věku nenutili dítě vyslovovat hlásku R nebo Ř příliš často a násilím. Dítě totiž R nedokáže vyslovit správně a namísto toho vzniká tzv. hrdelní R, které zapříčiňuje ráčkování. Pochopitelně, ráčkování se může objevit i z jiných příčin a ne vinou přehnané iniciativy rodičů.

Zajímavé je, že vliv na vývoj řeči u dítěte má také genetika ze strany rodičů. Pokud měl jeden z rodičů v dětství nějakou řečovou vadu, je vysoce pravděpodobné, že podobný problém bude mít i dítě. Totéž se týká opožděného vývoje řeči. Na řečový vývoj může mít vliv také předčasný porod.

Jak naučit dítě vyslovit R

Ověřené postupy, techniky a různá logopedická cvičení na R jsou správným nástrojem, aby se dítě naučilo R vyslovovat správně. Existuje několik postupů a doporučení logopedů, které můžete aplikovat v domácím prostředí a zajistit tak, že vaše dítě zvládne vyslovovat tuto problematickou hlásku správně. Nejlepším způsobem, jakým dosáhnete pokroku, je učení hrou, což doporučují i odborníci. Vhodné je ještě před realizací konkrétních cvičení znát několik zásad, které byste neměli obcházet.

 • Nespěchejte a mějte s dítětem trpělivost,
 • cvičte raději vícekrát do dne a kratší dobu, abyste udrželi pozornost dítěte,
 • využívejte prostor ke cvičení i během běžných aktivit – krmení, hraní si, koupání,
 • využívejte různé pomůcky – vizuální i zvukové,
 • snažte se díže pochválit za každý úspěch, kterého při učení dosáhne,
 • vhodná je také odměna nebo motivace – hračky, výlet, sbírání bodů atd.,
 • cvičení a hry obměňujte, aby se proces učení nestal pro dítě nudný a stereotypní,
 • pokud během cvičení dítě začne ráčkovat, je třeba si dát od procvičování pauzu,
 • v případě, že dítě umí hlásku R vyslovit v některých slovech a v jiných zase ne, nenuťte ho násilím a neopravujte ho. Postupně si tato slovíčka osvojí.

Jak naučit dítě vyslovit R

Rozcvičení artikulačních orgánů

Než se dostaneme ke konkrétním logopedickým cvičením a budete se s dětmi učit logopedické básničky na R, začněte nejprve artikulačními cvičeními. Díky nim dokáže být nácvik hlásky R mnohem efektivnější. Jednoduše řečeno, dítě musí vědět, jak hýbat s jazykem, rty, podnebím a pracovat s ústy a dechem tak, aby byla výslovnost jakékoli hlásky správná a srozumitelná.

Klidně zkuste spolu s dítětem hru na zvířata před zrcadlem, otevírejte ústa jako ryba, vyplazujte jazyk, zmáčkněte ho mezi rty nebo trénujte polohu jazyka tím, že se dítě musí dotýkat horních zubů, dolních zubů a hýbat do stran. Zabavte dítě tím, že se pokusí jazykem si dosáhnout na špičku nosu.

Následně využijte například artikulační cvičení, během kterých budete hlásku R nejprve nahrazovat hláskou D (tdnkaní). Právě díky „tdkaní“ je možno dostat jazyk dítěte do správné polohy, čímž se docílí potřebné oromotorické zdatnosti. Při vyslovování hlásky R je důležité, aby byla ústa otevřená, přičemž horní a dolní chrup se nedotýkají. Špička jazyka se dostává za horní zuby (téměř přichází do kontaktu s horním podnebím). Následně realizujte logopedické cvičení opakováním hlásek:

 • ddddddddddd
 • td-td-td-td-td-td-td-td-dd-dd-dd-dd-dd-dd-dd-dd
 • Td-Td-Td-Dd-Dd-Dd (přidávejte přízvuk na první hlásku)
 • td-td-td-dd-dd-dd-pd-bd-kd-cd-sd-zd
 • tda-tdo-tde-try-dda-dde-ddo-pda-pde-pdu-bde
 • květd, svitd, hadd, letd, svetd (konec slova nevyslovujeme s přízvukem, spíše polykáme)
 • bláznivá řeč a shluky hlásek – dndndn, dididi, dadada

Pozor, při začátcích nácviku se vyvarujte toho, abyste hlásku R vyslovovali správně a zvučně. Než se ji dítě naučí vyslovovat, nahrazujte ji ve slovech hláskami D nebo TDvdana (vrána), svetd (sveter), stdašidlo (strašidlo). V běžné řeči však používejte R normálně, aby se dítě snažilo to po vás zopakovat. Pokud se o to snaží, zopakujte mu dané slovo s dd nebo td, aby pochopilo asociaci s hláskou R.

Rozcvičení artikulačních orgánů

Pomůcky pro výslovnost R

Poté, co jsou mluvidla – artikulační orgány rozcvičená, můžete ještě k nácviku přidat a pomoci si slovy, která mají hlásku R na začátku slovavrána, drak,prak, trh, tráva, vrak, drnka. Vyzkoušet můžete i různá logogymnastická cvičení , která jsou zaměřena na hlásku R. „Vrána ukrákaná“ nebo „První, druhá, první, druhá“.

Logopedické cvičení na R – video

Logopedické básničky na R a zajímavé hry

Při procvičování hlásky R je vhodné střídání různých her. Zakoupit je dnes možné logopedické knížky s obrázky, básničkami, rýmovačkami či říkankami, které vám umožní procvičovat s vašimi dětmi konkrétní hlásky. Samotné básničky a říkanky, kde se hláska R vyskytuje frekventovaně, jsou spíše vhodné pro děti, které R více či méně úspěšně do své řeči již zapojují.

„U hradu je stará brána, kráká na ní černá vrána,
vrána křičí krá, krá, krák, letí k hradu černý mrak.
Mrak se řítí nad bránou, je to hejno havranů.“

„Byli tři trpaslíci, žili spolu v dřevěnici. První, druhý, třetí.

První trhal květiny, druhý trhal, hrozny a ten třetí – nono!

Třetí trhal muchomůrky, tečkované malé hlávky.

Položil je na pekáč a připravil z nich koláč.

Trpaslíci, trpaslíci, tři malí rošťáci,

koláč věru nepapejte, vždyť se z něj otrávíte.“

Obrázkové knihy, videa a aplikace

Využít můžete také obrázkové knihy a poukazovat na předměty, ve kterých se hláska R nachází. Klidně může jít o obrázkové knihy se zvířátky nebo pexeso. Dítěti velmi pomáhá, pokud si ve spojitosti s hláskami trénuje také sluchovou a zrakovou paměť. Je velmi důležité, aby dítě dokázalo hlásku R v řeči nejprve rozpoznávat. Dostupná jsou dokonce praktická logopedická videa nebo aplikace, která umožňují procvičování hravou formou. Ptejte se dítěte, co vidí na obrázku, co vidí na videu a nechte ho pojmenovat předměty, osoby či zvířata.

Zkušenosti

Případy rodičů související s nesprávnou výslovností hlásek jsou různé. Nejčastěji rodiče řeší případy, kdy se od dítě ve věku kolem 4 až 5 let očekává, že artikulace a výslovnost hlásek by se měla zlepšovat. Nejčastěji se rodiče obracejí na logopedy, od kterých si odnášejí cenné zkušenosti i domů, kde mohou různými cvičeními přispět k odstranění řečové vady.

Mnozí rodiče také uvádějí, že jejich děti se hlásku R naučili kolem věku 4,5 až 6 let, což poukazuje na fakt, že u některých dětí je vývoj řeči pomalejší a artikulace dozrává později. Zkušenosti rodičů také hovoří o tom, že pokud dítě začíná mluvit dříve je vhodné v případě nesprávné výslovnosti začít s cvičeními co nejdříve.

Jak dítě naučit R zkušenosti Modrykonik

Jak dítě naučit R diskuse Modrykonik
Zdroj Modrykonik.cz

Nejčastější otázky – FAQ

Hláska „R“ v českém jazyce představuje pro děti ve vývoji řeči často problém. Proč je správná výslovnost hlásky R tak problematická? Proč vzniká u dětí ráčkování a jak naučit dítě říci R správně? Máte-li s artikulací R u vašeho dítěte/dětí zkušenosti, budeme rádi za vaše názory. Stačí, když se zapojíte do diskuse pod článkem a přidáte komentář. Svými zkušenostmi, radami a doporučeními můžete pomoci i ostatním rodičům, které tato problematika zajímá.

Vývin artikulace je u dítěte ukončen do přibližně 5. až 6. roku života. V tomto věku by mělo dítě zvládat výslovnost všech hlásek, včetně hlásky R. S procvičováním hlásky R je však možné začít dříve, ale ne v přehnaně vysoké míře. Objevují-li se komplikace či viditelné poruchy řeči, je vhodné navštívit logopeda.

K výslovnosti R je vhodné využít spojení se slabikou L. Obě hlásky mají stejný artikulační bod. Díky tomu si dítě skvěle natrénuje polohu jazyka. Vynikající jsou také artikulační cvičení, kdy je hláska R nahrazována hláskou D, tzv. tdkání. Opakování takových hlásek rozvíjí oromotorické dovednosti. Následně je vhodné zapojovat slova, která obsahují hlásku R na začátku slova nebo uprostřed. Účinné jsou při učení také logopedické básničky a říkanky na R i různé hry.

Často za to může přehnaná iniciativa rodičů, kteří vnímají, že hlásku R se dítěti nedaří vyslovovat. Oromotorické schopnosti jsou pro správnou výslovnost R dostatečně vyvinuty až kolem 5. roku. Do tohoto věku je u hlásky R zcela běžná chybovost při její výslovnosti. Dítě proto není třeba do správné výslovnosti přehnaně nutit, jinak bude hlásku R vyslovovat přes hrdlo, což je základem proto, aby vzniklo ráčkování.


Pridať komentár

 

Další články z kategorie Děti

Vaše hodnocení:
(87.8%)