Dyslexie

Co je dyslexie a jak vzniká – projevy v poruše čtení

V zemích Evropy se dyslexie týká přibližně 8 % lidí, přičemž podle Evropské asociace má problémy s dyslexií ve skutečnosti až 20 % evropské populace. Mnoho z nich ji jen nemá oficiálně diagnostikovanou. Mnoho rodičů se slova dyslexie v souvislosti s jejich dítětem lekne. Tato biologicky podmíněná porucha se projevuje tím, že dítě si nedokáže přiřadit písmena k jejich zvukové podobě, písmeno tedy zná, ale nedokáže identifikovat, které to je. Výsledkem je neporozumění textu a poruchy čtení. Vzhledem k tomu, že dyslexie má významný vliv na učení a celkový akademický rozvoj dítěte, důležitá je včasná diagnostika a zvolení správného pedagogického přístupu. Co představuje čtení pro dyslektiky? Jak řešit poruchy čtení? Jak vzniká dyslexie?

Publikováno: 07.12.2023
Aktualizované: 11.12.2023
Obsah článku:

Rodiče přicházejí do kontaktu s pojmem dyslexie nejčastěji v předškolním věku nebo v období, kdy jejich dítě nastupuje na základní školu. Existují tři typy rodičů, takoví, kteří příznaky dyslexie ignorují, takoví, kteří přítomnost dyslexie vnímají, ale nechápou samotné překážky, no a pak takoví, kteří rozumějí dyslexii a dokáží objektivně vnímat překážky, které pro dítě představuje. Jak rozpoznat projevy dyslexie? Projevuje se dyslexie v dospělosti?

Co je dyslexie?

Dyslexie má v našich podmínkách statut poruchy učení, oproti zemím jako USA, Švédsko nebo Velká Británie, kde je dyslexie chápána jako handicap a je oficiálně kategorizována jako postižení. V takových podmínkách je mnohem větší prostor k tomu, aby byla dětem/lidem postiženým dyslexií poskytována všestrannější pomoc – podobně jako lidem s mentálním nebo tělesným postižením.

Samotná dyslexie představuje zhoršenou schopnost osvojovat si dovednost čtení. Jedná se o problém v dekódování písmen a jejich zvukovou podobou (nevzniká asociace). S tím souvisí také doprovodné poruchy čtení, nesrozumitelnost čteného textu a z hlediska dalšího osobnostního i akademického vývoje je problémem neschopnost pochopit čtený text. V markantní či méně významné míře tak může dyslexie přispívat ke stěžování dalšího učení. I proto může dojít ke společnému výskytu dyslexie, dysgrafie (porucha psaní), dystografie (porucha chápání pravidel pravopisu) nebo dyskalkulie (porucha počítání).

Dyslexii chápeme především jako vývojovou poruchu čtení a s tím souvisí i další projevy, které se v důsledku dyslexie mohou objevit. Problematické čtení totiž představuje problém při široké škále školních předmětů. Včasnou diagnostikou, ideálně do 3. ročníku základní školy a využíváním vhodných pedagogických metod se docílí, že u řady dětí se podaří závažné komplikace se čtením a chápáním textu odstranit, protože si osvojí vhodné strategie vzdělávání.

Co je dyslexie?

Jak vzniká dyslexie u dětí – vliv genetiky

To, jak vzniká dyslexie u dětí, je relativně komplikovaný proces, protože jde často o kombinaci různých faktorů, primárně je však podmíněna genetickým základem. Zkoumáním této poruchy – hendikepu se neustále zabývají výzkumníci a realizují se různé studie. Dosavadní zjištění poukazují na to, že jde o rozdíly v částech mozku, které mají na svědomí rozpoznávání jazykových procesů. Ty části mozku, které se u lidí běžně zapojují během čtení a jsou aktivní u dyslektiků, nefungují správně.

Tato vývojová porucha učení je ve více zemích kategorizována jako postižení právě proto, že má na ni jedinec genetické predispozice. Důkazem má být, že pokud v dětství dyslexií trpěli rodiče nebo alespoň jeden z nich, pravděpodobnost výskytu dyslexie u dítěte je vyšší. Zároveň se dyslexie mnohem častěji vyskytuje u chlapců než u dívek, což rovněž může poukazovat na genetickou příčinu. Dyslexie nemá žádný přímý souvis s inteligenční úrovní jedince. V rámci diagnostiky je nutno stanovit, že poruchy čtení nevznikají v důsledku nedostatečného intelektu u dítěte. V některých případech se také mluví o lenosti dítěte, což si však není třeba zaměňovat s poruchou učení. Předmětem zkoumání je výskyt dyslexie ve spojitosti s poruchami pozornosti, dysgrafií, dyskalkulií, dystografií či hyperaktivitou dítěte. Dyslexie není jen fenomén u dětí, ale přetrvává také dále v dospělosti.

Typy dyslexie

Přestože se předpokládá, že za vznikem dyslexie stojí primární genetické faktory, lze tuto poruchu rozdělit na dva hlavně typy – vývojovou dyslexii (dědičnost) nebo získanou dyslexii.

  • Vývojová dyslexie – je pro ni charakteristická právě dědičnost, poruchy neurologického charakteru nebo následky poškození při porodu.
  • Získaná dyslexie – může nastat po těžkém úrazu, krvácení do mozku, mrtvici nebo těžkému traumatu. Může tak být získána během života.

Jak vzniká dyslexie u dětí

Diagnostika a projevy dyslexie

Časná diagnostika je podobně jako u jiných poruch či onemocnění velmi důležitá. Čím dříve se podaří poruchu čtení odhalit, tím je větší šance, že se zvolí vhodné postupy (metody) a dítě nebude mít v dalším vývoji takové citelné komplikace. Příznaky dyslexie lze pozorovat již v předškolním věku. Samozřejmě, rodič nemusí nutně takové příznaky přisuzovat tomu, že by dítě mělo mít ve škole problémy se čtením a dalším vzděláváním.

Ještě před nástupem do školy mohou být příznaky dyslexie, například problémy s rozšiřováním slovní zásoby, zpoždění ve vývoji řeči, zaměňování si významu slov, problém se zapamatováním si pořadí čísel, barev nebo písmen. Samozřejmě, každé dítě je individuální a ne vždy tyto příznaky musí znamenat, že dítě bude trpět dyslexií nebo jinými poruchami. Pokud však jde o kombinaci více faktorů, není na škodu poradit se s odborníkem – pediatrem, logopedem či dětským psychologem.

Nejčastěji dochází k diagnostice během prvních ročníků na základní škole, kdy hraje důležitou roli i samotný pedagog. Ten ve škole vidí, jak dítě pracuje, jak se vyvíjí a zbavuje případných nedostatků během adaptace na vzdělávací proces. Důležitá je proto spolupráce a komunikace rodičů a pedagogů, aby se předešlo dalším obtížím a odhalily se případné poruchy. Platí, že každý případ je specifický. Obecně je vhodné, pokud se dyslexii podaří diagnostikovat do třetího ročníku základní školy. K tomuto účelu se využívá test na dyslexii, který obsahuje speciální úkoly, test čtenářské a jazykové gramotnosti a v některých případech dítě podstupuje i speciální testy u psychologa. Při včasné diagnostice vzniká prostor pro nastavení vhodné terapie.

Typickými projevy, které souvisejí s dyslexií jsou značné problémy při hláskování, rozpoznávání písmen, výrazně horší čtenářská gramotnost oproti vrstevníkům, dítě si nepamatuje posloupnost písmen ve slově a nezná význam slov, těžko skládá věty, vypracovávání úkolů si u žáka vyžaduje delší dobu, dítě se vyhýbá odpovědím, nechce číst a objevují se časem i problémy s pravopisem. Problémy s dyslexií a chápáním významu se mohou kombinovat s jinými poruchami učení.

Diagnostika dyslexie

Porucha čtení – dyslexie a její léčba

V první řadě je důležité, aby v případě diagnostikování dyslexie nedošlo ze strany rodičů k panice. To, že dítě je dyslektikem ještě neznamená, že musí být horší než ostatní. Poruchy učení lze zmírnit a v některých případech až do takové míry, že rozdíly mezi dítětem s dyslexií a zdravými vrstevníky se úplně vytratí. Pokud se dyslexie u vašeho dítěte potvrdí, je vhodné poradit se s pedagogem a vyhledat odbornou pomoc – speciální pedagog, psycholog, logoped a profesionální speciálně-pedagogická centra dítě řádně otestují a díky tomu bude možné nastavit vhodnou léčbu a stanovit optimální učebné strategie.

Posudek při diagnostice by měl také zahrnovat vyšetření od ušního a očního lékaře, aby se vyloučily případné poruchy sluchu nebo zraku. Důležitá je komunikace s pedagogem a odborníky. Rodič sám musí umět popsat, jak probíhá domácí výuka. Úzká komunikace s učitelem zase umožňuje přizpůsobit nárokynesrovnávejte s ostatními a nedávejte jim pocítit, že jsou horší. I v případě, že snaha vyvrcholí špatnými známkami.

Samotná léčba dyslexie nemá jednotný postup. Řada odborníků využívá různé výchovné a učební strategiedědičné dyslexie se nedá úplně zbavit. Jde o stav mozku, ale pokud se podaří přijít na principy, na základě kterých žák dokáže pracovat, vzdělávat se a stanoví se vhodné strategie, dají se příznaky dyslexie výrazně zmírnit a někdy až eliminovat. Přestože v některých zemích je dyslexie chápána jako postižení, právě v těchto zemích jsou mnohem rozvinutější podpůrné programy, které zajišťují optimální podmínky pro rozvoj dětí s takovou poruchou učení. Dítě s dyslexií dokáže být stejně úspěšné jako jiné děti.

Porucha čtení

Prevence dyslexie a rady pro rodiče

Přestože dyslexii lze většinou diagnostikovat, tedy odhalit až v okamžiku, kdy se objeví několik doprovodných příznaků, lze na jejich zmírnění aplikovat určité postupy, které mohou mít pozitivní efekt.

Nejlepší je začít s dítětem procvičovat jazykové a čtenářské dovednosti co nejdříve. Ideální je kombinovat učení písmen a rozvoj řeči, aby si dítě osvojovalo i zvukovou podobu písmen – slov. Je vhodné, pokud dítěti čtete nahlas, a to klidně ještě v období, kdy významem slov nerozumí. Účinná je metoda přiřazování písmena k obrázkům, na kterém se nachází samotné písmeno. Dítě si tak písmeno vizualizuje a vzniká asociace.

Rodiče nesmějí zapomínat na pozitivní motivaci dětí, pochvala a uznání i při menším pokroku jsou velmi povzbuzující a dítě motivují k pokroku. V neposlední řadě je v začátcích školní docházky důležitá komunikace a spolupráce rodiče se školou, resp. s pedagogem. Pravidelné procvičování čtenářských dovedností je alfou a omegou, budujte u dítě pozitivní vztah ke čtení.

Je dobré, pokud se spojíte se skupinou rodičů, jejichž děti trpí dyslexií nebo jinými poruchami učení. Takové rodiče najdete v uzavřených skupinách na sociálních sítích. Máte-li možnost poradit se s rodiči, kteří řešili/řeší podobný problém, není zárukou, že vše, co poradí, bude možné využít i ve vašem případě, ale praktické zkušenosti mohou být často velmi nápomocné.

Dyslexie a poruchy čtení – zkušenosti

S výskytem dyslexie u dětí se potýká stále více rodičů. Mnozí rodiče také potvrzují, že dyslexie je celoživotním problémem a nedostatky ve čteném projevu se ukazují i nadále v dospělosti, když například čtení trvá déle. Jedinou účinnou metodou je pravidelné procvičování a trpělivost. Občasné špatné známky by neměly být důvodem k demotivaci. Několik diskutujících také uvádí, že dyslexie byla jejich dětem diagnostikována v kombinaci s jinými poruchami učení, např. dysgrafie nebo hyperaktivita. V neposlední řadě diskuse poukazují na fakt, že ačkoli je to v určitých fázích s dětmi náročné a dyslexie jejich akademický vývoj komplikuje, vhodnými metodami z jejich dětí vyrostli lidé s úspěšnou kariérou.

Dyslexie a poruchy čtení – zkušenosti
Zdroj: Modrykonik.cz

Nejčastější otázky – FAQ

Víte, co dyslexie u dítěte znamená? Je možné dyslexii léčit a jaké jsou její příznaky? Přetrvává dyslexie v dospělosti ? Na všechno toto najdete odpověď v našem článku. Pokud máte jako rodič zkušenost s dyslexií u vašeho dítěte, budeme velmi rádi, pokud se o vlastní zkušenosti podělíte – o rady, tipy a doporučení. V mnoha případech můžete pomoci ostatním rodičům. Stačí, když se zapojíte do diskuse pod článkem.

Jde o vývojovou poruchu čtení, která souvisí s komplikacemi v oblasti osvojit si schopnost čtení. Dyslektik nedokáže vnímat asociaci mezi písmenem a jeho zvukovou podobou, a to navzdory tomu, že písmena zná. V důsledku toho dyslexie – porucha čtení způsobuje, že dyslektik nedokáže chápat čtenému textu. To vede k dalším komplikacím při následném vzdělávání.

Dyslexie je vývojová porucha čtení, zatímco dysgrafie je porucha psaní, při které dítě neumí interpretovat v psané podobě písmena, čísla, zaměňuje si je a nerozlišuje. Je několik případů, kdy se tyto dvě poruchy vyskytují společně, ale jejich symptomy jsou odlišné.

Ano, dyslexie je ve velkém množství výzkumů vnímána jako dědičný stav v mozku. Právě proto je v některých zemích kategorizována jako postižení a nejen jako porucha čtení – učení. Dědičnost se více vyskytuje u chlapců než u dívek. Existuje však také získaná – nabytá dyslexie.

Vznik dyslexie je primárně podmíněn genetickým – dědičným základem. Může se však jednat o kombinaci dědičnosti a neurovývojových poruch. Studie poukazují na to, že u dyslektiků části mozku, které jsou zodpovědné za rozpoznávání a realizaci jazykových procesů nefungují optimálně. Tento stav může být i nabyt – získán, a to v důsledku poškození mozku, rozvoje demence nebo jiného neurologického poškození mozku.


Komentáre
Lukas Gilik 27.Jun.2024
pokud by jste měly zájem napsat článek. Sěkuji
Dobrý den, zdarma zapůjčíme Scanmárker na zkoušku.

Poradny nás žádají o zapůjčení skeneru pro lepší seznámení. Po zapůjčení se zatím všechny rozhodly pro nákup, pro své klienty.
Skener odešleme na Vaši adresu, na 7 dnů. Můžete skener otestovat a rozhodnou se. Testovací kus nám pak zašlete na naši adresu.
Zapůjčujeme nejvhodnější produkt pro poruchy učení. Scanmarker Pro


Poradny nás často žádají o vysvětlení funkcí produktů Scanmarker. Proto jsme připravily video, jak produkty rozdělit podle funkcí.

Dobrý den, rádi bychom Vám představili produkty, které pomáhají při vzdělání dětem s poruchou učení. Dyslexie, překlady, skenování do PC a zálohováni dat. Také novinku Scanmarker Pro.

Ruční skenery Scanmarker se dělí do těchto úrovní. Scanmarker je již na trhu 20 let. Pro lepší představivost, je pod popisem produktu odkaz na video produktu. Také podrobnosti na našem blogu na raj-elektra.cz

Scanmarker USB.
Skener se připojuje k PC drátově USB. Skenuje text z tištěných dokumentů do PC, jako textový formát, který můžete dále zpracovat.
Dyslexie: Pro studenta jsou informace v tištěné formě dostupné a jeho studijní výsledky se zlepší. Naskenovaný text do PC vysloví v paralelním čase program.
Video

Scanmarker AIR.
Skener je bezdrátový, přes Bluetooth, skener připojíte k PC, tabletu nebo telefonu. Podporuje veškeré OS. Naskenovaný text uložíte do zařízení a zpracujete podle potřeby. Naskenovaný text vysloví.
Dyslexie: Pro studenta jsou informace v tištěné formě dostupné a jeho studijní výsledky se zlepší. Naskenovaný text do PC vysloví v paralelním čase program.
Video

Scanmarker Reader
Skener je bezdrátový, přes Bluetooth skener připojíte k PC, tabletu nebo telefonu. Naskenovaný text uložíte do zařízení a zpracujete podle potřeby.
Dyslexie. Tento skener má stejné funkce jako Scanmárker AIR, ale obsahuje speciální program pro dyslexii, který předčítá naskenovaný text v češtině a také v cizích jazycích.
Video

Scanmarker Pro
Skener je naprosto unikátní, je samostatný bez nutnosti dalšího zařízení. Má vlastní hardware a display. Skenuje, překládá, čte naskenovaný text ( také do sluchátek ), ukládá naskenovaný text do paměti a následně je možné ho uložit do PC.
Dyslexie. Naskenuje text a v reálném čase ho skener přečte.
Video 1 Video 2

Také se na nás školy obracejí s problematikou cizojazyčných studentů a rodičů co neovládají český jazyk. Pro tyto případy jsou vhodné tyto překladače Anobic.

Pro školy doprava zdarma a 10% sleva na objednávku.

Děkujeme Lukáš GilíkECTACO Česká s.r.o.
Na Návsi 117, Nupaky, Praha Východ 25101
e-mail: lukas.gilik@ectaco.cz
tel. +420-603 383 387


Odpovedať

Pridať komentár

 

Další články z kategorie Děti

Vaše hodnocení:
(89.2%)